Kompetanse

Kompetanse

Kompetanse blir sett på som noe av det viktigste for å ivareta dyrs velferd. I forarbeidene til dyrevelferdsloven skrives det i Ot.prp. nr. 15 2008-2009, Om lov om dyrevelferd:

Etter departementets vurdering vil økt fokus på kompetanse kunne bidra til et betydelig løft for dyrevelferden. Kompetente dyreeiere er kanskje det viktigste virkemidlet for å oppnå god dyrevelferd, og bestemmelsen vil bidra til at den enkelte dyreholder i større grad kan forebygge velferdsproblemer og finne tiltak hvis velferdsproblemer oppstår.

Da lov om dyrevelferd ble ferdig  i 2010 fikk vi denne bestemmelsen: § 6. Kompetanse og ansvar.

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.

Kompetanse er en kombinasjon av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap.

Kompetanse er en kombinasjon av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap.

I praksis har det hos sports og familiedyr ikke skjedd noen endringer etter at lov om dyrevelferd trådte i kraft 1. Januar 2010.Derimot ser vi trender som peker i motsatt retning. Det har de senere årene vært en voldsom økning i antall næringsdrivende som selger tjenester til hundeeiere. Hundeskoler, hundepensjonat, hundeluftere og folk som hjelper til med atferdsproblemer dukker stadig opp. Det er over 250 hundeskoler i Norge. Og hva slags bakgrunn disse har varierer veldig.Men dette må også ses i sammenheng med en økende hundepopulasjon. I 2001 var det 414 000 hunder i Norge, da det ti år senere ble gjennomført en ny telling viste det seg at det var  ca 500 000 hunder. Dette er en økning på over 21% på 10 år, og det er mye.Med en såpass stor populasjonsøkning har vi en rekke nybakte oppdrettere. Når nybakte oppdrettere produserer og selger valper til nybakte hundeeiere som går på kurs hos nybakte hundetrenere. Da er det ikke rart det dukker opp problemer. Og når de får problemer søker de råd hos nybakte atferdstrenere, hundepsykologer osv.Oppe i alt dette er det sikkert noen som undrer seg over hva kompetanse er. Kompetanse er en kombinasjon av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap.Hvordan skal en finne ut hva som er tilstrekkelig kompetanse og hvordan skal en måle kompetansen?Det er Mattilsynet som håndhever dyrevelferdsloven og som også vil håndheve et ev kompetansekrav.Men har Mattilsynet tilstrekkelig kompetanse til å kunne evaluere om næringsdrivende har tilstrekkelig kompetanse om hund, og den aktiviteten de bedriver? 

Evaluering av farlig hund

Evaluering av farlig hund

Atferd, avl og arvbarhet

Atferd, avl og arvbarhet