Hva er etologi?

Hva er etologi?

På etologi.no beskrives Etologi slik:

«Etologi kan enkelt beskrives som det biologiske studiet av dyras atferd. Etologi er en fagdisiplin innen biologi og zoologi. Den omfatter atferdsbiologi i vid forstand, og tar utgangspunkt i hvordan dyra oppfører seg i sitt naturlige miljø.Etologer beskriver artens typiske atferd, og de er opptatt av hvordan nervesystemet og hormonene regulerer atferden; hvordan atferden utvikles gjennom medfødte egenskaper, erfaring og læring som et samspill mellom gener og fysiske og sosiale miljøfaktorer; samt hvordan atferden varierer fra art til art og fra individ til individ.Etologenes hovedtemaer deles gjerne inn i det som kalles proksimate og ultimate problemstillinger. Proksimate problemstillinger er relatert til mekanismer i individet (hva, hvordan) og dekker også individuell variasjon i atferd, mens de ultimate er spørsmål om den evolusjonære historien bak atferden (hvorfor) og omfatter hvorfor ulike arter har ulik atferd»

Etologi er et relativt omfattende fagområde. Og det er relativt vanlig at etologer spesialiserer seg på enkeltelementer eller enkeltarter. F.eks er det etologer som jobber med atferdsproblemer hos hunder.For etologer som jobber med atferdsproblemer hos hunder er det nyttig å ha kjennskap til atferdsreportoaret hos hunder, fysiologiske og hormonelle mekanismer bak atferd, atferdsutvikling (ontogeni), atferdens funksjon i en evolusjonær sammenheng, stressbiologi, læringsteori, velferdsindikatorer og antrozoologi. I tillegg til etologi er det nyttig å ha kjennskap til humanpsykologi, veiledningsped og jus.

Hva gjør du på selve nyttårsaften?

Hva gjør du på selve nyttårsaften?

Kastrering av hunder med atferden i fokus

Kastrering av hunder med atferden i fokus